Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Lamos Halı, müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve sizleri yeni tekliflerimizden haberdar edebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi (isim, soyisim, cep telefonu numarası ve e-posta adresi) toplamaktadır. Bu kişisel veriler, yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve sizlere özel teklifler sunabilmek amacıyla, Lamos Halı tarafından işlenmektedir.Toplanan kişisel verileriniz, Lamos Halı tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca belirtilen şartlar dahilinde işlenecek ve saklanacaktır. Verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süre zarfı boyunca veya işlenme amacı gerektirdiği sürece saklanacaktır.Kişisel verileriniz, yalnızca ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecek olup, başka hiçbir üçüncü taraf ile veri sahibinin açık rızası olmadan paylaşılmayacaktır.Veri sahipleri olarak, KVKK kapsamında;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.Kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sağlanması bizim için önemlidir. Bu kapsamda, verilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için iletişim sayfası üzerinden bize ulaşabilirsiniz.